وب سایت شخصی حمید ارسنجانی

انتخاب راه، انتخاب مقصد نیز هست ..

وب سایت حمید ارسنجانی

عشق شناسی

عشق‌شناسی(6)؛ نگرشی از منظر روان‌تحلیلی بر مقولۀ عشق

آیا واقعا کوچکترین کلبهها برای عشاق راستین، بهقدر کافی بزرگ است؟

عشق‌شناسی(5)؛ نگرشی از منظر روان‌تحلیلی بر مقولۀ عشق

عشق چگونه پدیدار می‌شود؟ چه چیزی سبب می‌گردد که دو شخص، از باهم بودن، یک خوشبختی بی‌نقص را ترسیم کنند؟

عشق‌شناسی(4)؛ نگرشی از منظر روان‌تحلیلی بر مقولۀ عشق

جستوجو برای کامل شدن، ما را به سمت کسانی سوق میدهد که کمابیش قرینۀ ما هستند، نه مانند خود ما. 

عشق‌شناسی(3)؛ نگرشی از منظر روان‌تحلیلی بر مقولۀ عشق

عشق، چه ربط و نسبتی با مفهوم "خوشبختی" دارد؟ 

عشق‌شناسی(2)؛ نگرشی از منظر روان‌تحلیلی بر مقولۀ عشق

عشق را افراط در دوستداشتن تعریف کردهاند. این واژه، آنگونه که شیخ اشراق سهروردی بیان میکند ظاهراً از کلمۀ "عَشَقه" اشتقاق یافته و عشقه نام پیچکیست که در کنار گیاهان، ریشه در خاک استوار میسازد و به دور گیاه میپیچد. 

عشق‌شناسی(1)؛ نگرشی از منظر روان‌تحلیلی بر مقولۀ عشق

توصیف‌های ما از عشق، بیش از آنکه متأثر از وصال و کامیابی باشد، تحت تأثیر فراق و ناکامی‌ست. و عشق‌ها، به وقتی که از فراق می‌گذرند و به وصال منتهی می‌شوند، در واقع، هم به سکون می‌رسند و هم به سکوت.