وب سایت شخصی حمید ارسنجانی

انتخاب راه، انتخاب مقصد نیز هست ..

وب سایت حمید ارسنجانی

مناسبت ها

رویش نو - نوروز

رویش نو:
از سرمای تعصب‌ها که درگذریم، مجال‌های تازه برای رویش تازگی‌ها کم نیست.

رویش نو - سال نو میلادی

از سرمای تعصب‌ها که درگذری، مجال‌های تازه برای رویش تازگی‌ها کم نیست.

پیامبر شفاء؛ مسیح، لبخندی که بر لبان خداوند نشست ..

پیامبران، واسطههای میان انسان و خداونداند، اما واسطههایی که فانی حقاند، نه حائل حق؛ آنها شمعهای بیسایهاند.