وب سایت شخصی حمید ارسنجانی

انتخاب راه، انتخاب مقصد نیز هست ..

وب سایت حمید ارسنجانی

نکته ها و اشارت ها - نکته های روانشناختی

یادداشت‌های زندگی(18)؛ خواستن و توانستن

خاصیت علم آن است که به ما بیاموزد چه چیزهایی را تجربه نکنیم.

یادداشت‌های زندگی(17)؛ اعتراف و اعتراف‌کِشی؛ بخش دوم(پایانی)

اعتراف‌کِشی، راه عذرخواهی را می‌بندد، و اعتراف‌های خودخواسته، عین عذرخواهی‌اند و همگام با آن.

یادداشت‌های زندگی(16)؛ اعتراف و اعتراف‌کشی؛ بخش نخست

نیاز به قدرتِ ما، تنها می‌تواند در همراهیِ "فروتنانه" و "صادقانه" و "محبت‌آمیز" در فضای "احترام" ارضا شود.

یادداشت‌های زندگی(15)؛ ازدواج و خوشبختی؛ بخش سوم و پایانی

خوشبختی، یک فرآیند است نه یک فرآورده. خوشبختی، "محصول ازدواج" نیست، بلکه حاصلِ"فرآیند زندگی"‌ست.

یادداشت‌های زندگی(14)؛ ازدواج و خوشبختی؛ بخش دوم

زندگی، سیاحتی‌ست از خامی، به جانب پختگی، و برای پختگی، چشیدن سرد و گرم‌ها، شکست و ناکامی‌ها، و درد و رنج‌ها یک ضرورت است.

یادداشت‌های زندگی(13)؛ ازدواج و خوشبختی؛ بخش نخست

ما می‌باید با "واقعیت" صلح کنیم تا بتوانیم به کشف "حقیقت" برسیم؛ تا زندگی بهتری داشته باشیم.

یادداشت‌های زندگی(12)؛ تئوری انتخاب، و افسردگی

افسرده‌ها، افسرده نمی‌شوند، بلکه افسردگی می‌کنند.

یادداشت‌های زندگی(11)؛ زوج‌ها و خانواده‌ها

یکی از تلخ‌ترین آمارهایی که امروزه به مشکلات زوج‌های جوان مرتبط می‌شود، مربوط به سهم خانواده‌ها در اختلافات و جدایی‌هاست.

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش دهم

گاه، باورهای دینی و مذهبی ما تبدیل به "سم روابط" می‌شوند.

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش نهم

تمام صفت‌های اخلاقی نادرست ما، همه از جنس سموم درونی‌اند.

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش هشتم

انسان‌ها برای در امان بودن از آزار دیگران، یا به راه "مهرطلبی و جلب محبت و حمایت دیگران" می‌روند، یا "برتری‌طلب و پرخاشگر" می‌شوند، و یا به "عزلت و دوری‌گزینی" روی می‌آورند.

سم‌زدایی یا دیگرزدایی؟ یادداشتی بر مفهوم آدم‌های سمی؛ بخش هفتم

حقیقت، آن است که ما از دست خود خسته ایم که بر دیگران آوار می‌شویم.

یادداشت‌های زندگی(10)؛ باز هم عصبانیت

شخص عصبانی، کنترل خود را از دست میدهد تا بتواند کنترل دیگران را بهدست بگیرد و به این شکل، آنها را وادار به تمکین سازد.

یادداشت‌های زندگی(9)؛ رابطه و کشمکش

تمام کسانی که انتظار یک زندگیِ مشترکِ بی‌تعارض و بی‌کشمکش دارند، مهیّا به پرداخت هزینۀ عشق نیستند.

یادداشت‌های زندگی(8)

بیهدفی، زایندۀ ابهام است، و ابهام، زایندۀ سرگردانی. 

یادداشت‌های زندگی(7)؛ درک عصبانیت یا کوتاه آمدن؟ تفاوت دو نگرش

درک یک وضعیت، مقدمۀ مهمی برای سازگاری‌ست.

عشق‌شناسی(6)؛ نگرشی از منظر روان‌تحلیلی بر مقولۀ عشق

آیا واقعا کوچکترین کلبهها برای عشاق راستین، بهقدر کافی بزرگ است؟

عشق‌شناسی(5)؛ نگرشی از منظر روان‌تحلیلی بر مقولۀ عشق

عشق چگونه پدیدار می‌شود؟ چه چیزی سبب می‌گردد که دو شخص، از باهم بودن، یک خوشبختی بی‌نقص را ترسیم کنند؟

عشق‌شناسی(4)؛ نگرشی از منظر روان‌تحلیلی بر مقولۀ عشق

جستوجو برای کامل شدن، ما را به سمت کسانی سوق میدهد که کمابیش قرینۀ ما هستند، نه مانند خود ما. 

عشق‌شناسی(3)؛ نگرشی از منظر روان‌تحلیلی بر مقولۀ عشق

عشق، چه ربط و نسبتی با مفهوم "خوشبختی" دارد؟